Privātuma politika

 1. Par kompāniju
 • SIA «PANTAUTO», reģistrācijas numurs   40203011649 , juridiskā adrese Rostokas iela 18-36, Rīga, LV-1029, biroja adrese Maskavas iela 450M, Rīga, LV-1063, e-pasts [email protected], tālr. +371 26095582.
 • SIA «PANTAUTO» nodarbojas ar lietotu automašīnu uzpirkšanu un pārdošanu.
 • Ar līzinga kompānijām noslēgto sadarbības līgumu ietvaros, SIA «PANTAUTO» piedāvā līzinga darījumu noformēšanu.
 • SIA «PANTAUTO», reģistrācijas numurs   40203011649 , juridiskā adrese Rostokas iela 18-36, Rīga, LV-1029, biroja adrese Maskavas iela 450M, Rīga, LV-1063 ir
 • Personas datu apstrādes PĀRZINIS attiecībā uz Datu subjekta personas datiem.
 • Personas datu APSTRĀDĀTĀJS attiecībā uz sadarbību ar līzinga kompānijām, kur SIA «PANTAUTO» darbojas kā līzinga kompāniju sadarbības partneris.
 • SIA «PANTAUTO»  kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos [email protected] . Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt, ievērojot šo noteikumu 19.punktu.
 1. Kas ir personu dati un kas tiek apstrādāts?
 • Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.
 • Lai SIA «PANTAUTO», spētu sniegt Jums nepieciešamos pakalpojumus un nodrošinātu augstu apkalpošanas līmeni, SIA «PANTAUTO», ievāc un apstrādā nepieciešamo personas datu apjomu, piemēram, (uzskaitījums nav izsmeļošs) vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu, naudas izcelsmes avotu u.c.
 1. Privātuma politikas piemērošana
 • Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
  • fiziskajā personām
 • klientiem, tai skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem klientiem;
 • trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod SIA «PANTAUTO» jebkādu informāciju, tai skaitā, bet neaprobežojoties, kontaktpersonas, maksātāji u.c.;
  • SIA «PANTAUTO», tirdzniecības vietu, biroja un citu telpu apmeklētājiem, tai skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
  • SIA «PANTAUTO», uzturētās tīmekļa vietnes http://www.pantauto.lv/ apmeklējumiem;
  • personām, kuras telefoniski saziņās ar SIA «PANTAUTO»,;
  • personām, kuras ir pieteikušās uz jaunumu saņemšanu no SIA «PANTAUTO»,;
 • Lai nodrošinātu personas datu subjektu privātumu un datu aizsardzību, SIA «PANTAUTO», ievēro personas datu subjektu tiesības uz personu datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – fizisko personu datu aizsardzības likums; Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 • Privātuma politika ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādās sistēmās vai papīra formās tās tiek apstrādātas un neatkarīgi no tā kādā formā un/vai veidā SIA «PANTAUTO» saņem personas datus, piemēram:
 • SIA «PANTAUTO» tīmekļa vietnē http://www.pantauto.lv/
 • e-pastā
 • telefoniski
 • papīra formā.
 1. SIA «PANTAUTO» ievāc un apstrādā personas datus sekojošiem mērķiem:
 • pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai;
 • sagatavotu, noslēgtu un izpildītu līgumus;
 • personas identifikācijas veikšanai;
 • nodrošinātu līzinga pakalpojumus. Šajā gadījumā personas datus SIA «PANTAUTO» apstrādā attiecīgās līzinga sabiedrības vārdā, un šo apstrādi veic saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un atbilstoši personas datu pārziņa (līzinga sabiedrības) norādījumiem;
 • administrētu maksājumus, nodrošinātu saistību izpildi, parādu piedziņu;
 • garantijas saistību izpildei;
 • videonovērošanai, lai aizsargātu SIA «PANTAUTO» un klientu īpašumu, un novērstu nelikumīgas darbības;
 • Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma SIA «PANTAUTO» šos ierakstus dzēš, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš ir pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai aizdomas uz tiem. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības;
 • Telefona sarunu ierakstiem, lai uzlabotu klientu apkalpošanu, pieņemtu pasūtījumu, novērstu iespējamās domstarpības un nesaprašanās neizdevušās komunikācijas vai nesaprašanās rezultātā.
 • Visi zvani, kas tiek veikti uz SIA «PANTAUTO» tālruņa numuru tiek ierakstīti. Sarunu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 24 mēnešus. Pēc šī termiņa notecējuma SIA «PANTAUTO» šos ierakstus dzēš, izņemot gadījumu, ja sarunu ierakstus iepriekš ir pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi vai aizdomas uz tiem. Šādā gadījumā sarunu ierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības;
 • lai atbildētu uz jautājumiem, ieteikumiem un sūdzībām;
 • lai uzzinātu Datu subjekta viedokli par SIA «PANTAUTO» pakalpojumiem;
 • lai informētu Datu subjektu par SIA «PANTAUTO» jaunumiem, izmantotu Datu subjekta izvēlēto saziņas veidu;
 • lai atbildētu uz valsts pārvaldes iestāžu un operatīvās darbības subjektu pieprasījumu. Pēc pieprasījuma saņemšanas SIA «PANTAUTO» sniedz informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • statistikas un biznesa analīzei;
 • tīmekļa vietnes http://www.pantauto.lv/ uzturēšanai un attīstībai;
 • lojalitātes programmu nolūkos;
 • Darbinieku atlasei. SIA «PANTAUTO»  apstrādā to personu datus, kuri ir izteikuši vēlmi pretendēt uz SIA «PANTAUTO» izsludinātajām vakantajām darba vietām.
 • Darbinieku atlases procesā  iegūtie dati tiek izmantoti tikai, lai novērtētu pretendenta atbilstību izsludinātajam amatam (kvalifikācija, pieredze, u.c.). SIA «PANTAUTO» pieprasa tikai tos datus, kas attiecas un ir saistīti ar pretendenta piemērotību izsludinātajam amatam. Atsauksmes no iepriekšējām darba vietām tiek iegūtas tikai ar pretendenta iepriekš dotu rakstisku piekrišanu. Pretendentu personas dati tiek apstrādāti atbilstoši šajos noteikumos atrunātajiem nosacījumiem.
 1. Personu datu apstrādes tiesiskais pamatojums
 • SIA «PANTAUTO» apstrādā personas datus pamatojoties uz vienu no sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:
 • datu subjekta piekrišana;
 • līguma noslēgšana un tā izpilde;
 • SIA «PANTAUTO» saistošo normatīvo aktu izpilde;
 • SIA «PANTAUTO» likumīgās (leģitīmās) intereses:
 • saimnieciskās darbības veikšana,
 • transportlīdzekļu uzpirkšanas un tirdzniecības pakalpojumi,
 • datu subjekta identitātes pārbaude pirms līguma noslēgšanas,
 • līguma saistību izpildes nodrošināšana,
 • datu subjekta pieteikumu, iesniegumu, piezīmju saglabāšana, tai skaitā, bet neaprobežojoties, kas veikti mutiski, telefoniski, tīmekļa vietnē http://www.pantauto.lv/,
 • tīmekļa vietnes http://www.pantauto.lv/ darbības analīze un uzlabojumu ieviešana,
 • pakalpojumu un to kvalitātes izstrādāšana un attīstība,
 • pakalpojumu reklamēšana, sūtot komerciālus paziņojumus,
 • ziņojumu nosūtīšana par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem,
 • aptauju veikšana par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi,
 • noziedzīgo nodarījumu novēršana,
 • SIA «PANTAUTO» ” finanšu uzskaites un analītikas veikšana,
 • maksājumu administrēšana,
 • SIA «PANTAUTO» tiesisko interešu aizsardzība, tai skaitā vēršanās valsts pārvaldēs un operatīvās darbības iestādēs un tiesā,
 • u.c.
 1. Personas datu aizsardzība un nodošana
 1. Personas datu glabāšanas ilgums
 • SIA «PANTAUTO» personas datus uzglabā līdz noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, tad personas dati tiks apstrādāti, kamēr Datu subjekta piekrišana ir spēkā un piekrišana nav atsaukta vai ciktāl normatīvie akti nosaka SIA «PANTAUTO» pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt personas datus.
 1. Datu subjekta tiesības
 • Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Datu subjektam ir tiesības:
 • saņemt informāciju saistībā ar savu personas datu apstrādi;
 • pieprasīt SIA «PANTAUTO» piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt SIA «PANTAUTO» savu personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Datu subjektu.
 • Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA «PANTAUTO» pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA «PANTAUTO» likumīgajām (leģitīmajām) interesēm.
 • Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA «PANTAUTO» pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;
 • uz datu pārnesamību (tiesības saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kas ir sniegti pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim);
 • nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas Datu subjektam rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā Datu subjektu ievērojami ietekmē;
 • jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu Datu subjekta personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē jau veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā;
 • Jebkurā laikā atteiktie no komerciālo paziņojumu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, kas pieejama komerciālā paziņojuma satura nobeigumā vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu [email protected] ;
 • tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv). Atrašanās vieta Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, tālruņa numurs +371 67223131, e-pasta adrese [email protected].
 • Par savu tiesību īstenošanu Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu:
 • rakstveida formā SIA «PANTAUTO» birojā Maskavas iela 418, Rīga, LV-1063, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta sūtījuma veidā [email protected] , pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
 • Saņemot Datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA «PANTAUTO» pārliecinās par Datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • SIA «PANTAUTO» atbildi nosūta ievērojot Datu subjekta pieprasījumā norādīto atbildes saņemšanas veidu:
 • pa pastu uz pieprasījumā norādīto kontaktadresi vai
 • elektroniskā pasta veidā uz pieprasījumā norādīto e-pasta adresi

SIA «PANTAUTO» ir tiesīga bez brīdinājuma mainīt šos noteikums, lai šie noteikumi atbilstu spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.